Sålda

PRINCE VOLTANE F:2008
E:FELLOW U: GYTANE
VB PRINCE GWYDION F: 2011
E: PRINCE ROMANY U:GYTANE
Vb Ampere
VB PRINCE AMPERE F: 2011
E: PRINCE ROMANY U:KATIE KITBITZ
Vb Paco Rhabanne
VB PACO RABHANNE F: 2011
E: IT’S O’SHEA U: BARONESSA
VB MR AVATAR O’MALLEY F:2011
E: IT’S O’SHEA U: IT’S REESE O’MALLEY
IT’S REESE O’MALLEY F: 2006
E: O’MALLEY U:SPOTTY
GYTANE F: 1998